0
0 Sepet (boş)
Hayatus Sahabe

Hayatüs Sahabe

₺120,00 Vergi dahil

Hayatüs Sahabe - Muhammed Yûsuf KANDEHLEVİ rh'in kalemindem

muhteşem eser.  Sahabe'i Kiramın hayatlarının anlatıldığı

bu eser hayatınızı değiştirecek !

Ayetler, Dualar, ve Şiirlerin arapça metniyle

Durum
Yeni ürün
Stokta (93 Öğeler)

Hayatüs Sahabe (Sahabe-i kiram'ın hayatı)

"Bu eser eşine ender rastlanan ilmî sermaye, sahabelerin İslâm'a davetleri, yaşantıları ve ahlaklarını yansıtan bir aynadır. Muhakkak ki, bu kitapta muazzam bir tesir ve insanı etkileme gücü vardır.

 

Bu kitabın yazarı, onu inanarak, duygulanarak, zevk ve şevkle yazmıştır. Sahabelerin sevgisi onun etine ve kanına karışmış, duygu ve düşüncelerini tamamen kaplamıştır.

 

Bu kitabı okuyan kişi Îman, dâvet, kahramanlık, ihlas ve zühd ortamında yaşar. Bu kitap Allah yolunda çalışanlar için azık ve bütün müslümanlar için bir iman ve yakîn medresesidir."

 

Ebul Hasen Ali en-Nedvî

 

"Kıymetli okuyucu! Hayatüs Sahabe kitabı hicrî 14.asır (miladi 20. asır)da yazılan kitapların en hayırlısıdır. Mevzuları, ve bölümleri açısından en üstünüdür. Allah'u Teala, arap-acem, ülema, talebe, davetçi olmak üzere doğu ve batı arasındaki milyonlarca insanı bu kitaptan faydalandırmıştır.

 

Allah c.c. bununla kararmış kalpleri aydınlatmış, cehalet içinde yolunu şaşırmış nice insanları doğru yola iletmiştir. Hayır,va'z, irşad ve tebliğ meclislerini onunla ihya etmiş, onu okuyan ve dinleyenlere, çağların en hayırlısı ve bereketlisi olan Resulullah (s.a.v.)'in çağı, Sahabelerin çağı ve onlara en güzel şekilde tâbi olan Tabiîn çağındaki yaşanan hayatı aktarmıştır. Böylece bu eser, kişi için yol gösterici, muhaddis, muallim arkadaş, eğitici, tabip, tedavi edici olmuştur.

 

Allah'u Teala onu havâs ve avâm'a kabul ettirmiş ve benimsetmiştir. Suya susamış toprağın yağmuru karşılması gibi insanlar onu bağrına basmışlardır."

 

Abdul Fettah Ebu Ğudde

 

MÜTERCİMİN TAKDİMİ

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Bütün nebilerin seyyidi, kâinatın efendisi, ümmî ve emîn olan sevgili Peygamberimize, o’nun temiz ve yüce ehline ve ashabına ve kıyamete kadar o’nun yolundan gidenlere salât ve selam olsun.

Sahabe-i Kiram hazretleri dinin temelleridir. İslam’ı ilk yayan onlardır. Arada hiçbir vasıta ve hicab olmadan nübüvvet güneşinin ışıkları onlar üzerine temas etmiştir. Onlardaki iman harareti ve nûrani hallerin daha sonrakilerde bulunması mümkün değildir. Çünkü Kur’an-ı Kerim ifadesiyle Allah onlardan râzı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İslam ümmetinin akîdesine göre Sahabelerin icmâsı, şer’î hüccettir. Onların mukaddes cemaati, nübüvvet kemalâtının aynası, risaletin üstün vasıflarının dışa yansıyan görüntüleridir. Onlar Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in güzel âdetleri, üstün özellikleri ve yüce ahlakının, ayrıca İslam’ın bütün meseleleri, delilleri, hakikatleri ve âdetlerinin gerçek tercümanlarıdırlar. Onlar, dini Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem’den öğrenmişler ve bize kadar ulaştırmışlardır. Onlar, Allah’u Teâlâ’nın, sevgili Peygamberi sallallahu aleyhi vesellem’e arkadaş-lık için seçtiği mübarek cemaattir. Onlar örnek alınmaya ve kendilerine tabi olunmaya layıktırlar.

Hakikat şudur ki, bu kitap Allah’a davetin usullerini anlatmaktadır. Mevlana Muhammed Yûsuf rahmetullahi aleyh’ten davet ve tebliğin usulleri hakkında bir kitab yazması istenince şöyle buyur-muştur: “Bu davet işi bütün İslam ümmetinin görevidir. Onların bana uymaları ve tâbi olmaları gerekmez. Zira ben bu ümmettin fertlerinden biriyim. Onlar bütün davranışlarında Peygamber sallallahu aleyhi vesellem’in yolunu takip etmeli, davet ve diğer ameller konusunda Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem’e tam olarak ittiba eden Sahabe-i Kiram radıyallahu anhum’a uymalıdırlar. Ben bu kitapta sahabelerin bütün yaşantı ve davranışlarını bir araya getirdim. İslam ümmeti onu okumalı ve ondan davet usullerini çıkartıp, davet işinde Peygamber sallallahu aleyhi vesellem’in yolunu takip etmelidir.”

Mevlâna Muhammed Yûsuf rahmetullahi aleyh’in Delhi’de Bangla Vali Mescid’de başlatmış olduğu Hayat’üs Sahabe dersleri, halen torunu Mevlana Muhammed Sa’d Kandehlevi tarafın-dan sürdürülmektedir. Bu kitabı kendisinden pek çok defa dinlemeyi Allah celle celaluhu bu fakire nasib etmiştir. Daha sonra onun izni ve irşadı ile (Nisan-2004 tarihinde) bu kitabı tercüme etmeye başladım. Pek çok meşguliyetim olmasına rağmen o mübarek zatların dua ve tevec-cühleri sayesinde Allah’û Teâlâ bu ağır görevi benim için kolaylaştırdı.

Kitabın tercümesinde Üstad Muhammed İlyas Bârabankevî’nin îrablandırdığı ve şerh ettiği Hayat’üs Sahabe kitabı esas alınmış, üstadın kıymetli şerhlerinden bir bölümü dipnot olarak yerleş-tirilmiştir. Böylece okuyucu, anlatılan konulardan daha rahat istifade etmiş olacaktır. Âyetlerin, duala-rın ve şiirlerin Arapça metinleri de ilave edilmiş, her kesimin anlayacağı orta bir dil kullanılmaya çalı-şılmıştır. Bütün bunlara rağmen anlaşılmayan veya hatalı bulunan yerlerin tarafımıza bildirilerek yar-dımcı olunmasını istirham ediyoruz. Doğru yaptıklarımız Allah’ın lütfundan, kusur ve eksikler bizdendir.

Allah’û Teâlâ yapılan bu tercümeyi kabul eyleyip, İslam ümmetinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem’in yüce davet çalışmasını yapmalarına ve Sahabe-i Kiram’ın hayatını örnek alma-larına vesile kılsın.

Kitabın tercümesine maddi, manevi ve ilmî açıdan destek olan, tashih, tahrir, baskı işle-rinde yardımcı olan bütün hocalarıma, kardeşlerime şükranlarımı arz ederim. Allah onların ömürlerine, çalışmalarına ve zürriyetlerine bereketler nasib eylesin. Âmin!

 

Hayri Demirci

Bilgi Kartı

Sayfa Sayısı:
1.cilt 550, 2.cilt 550, 3.cilt 628, 4.cilt 488
Yayınevi:
Gülistan Neşriyat
Ağırlık:
1.040 kg.
Hazırlayan:
Muhammed Yûsuf KANDEHLEVİ
Kapak:
Deri cilt
Tercüme:
Hayri DEMİRCİ
Ebatlar :
18x24 cm
Kağıt türü:
Şamua